EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

KÖNYÖRGŐ KÖRMENET FEGYVEREINK GYŐZELMÉÉRT

 • Other title(s): 1915. május 30.
  Praying Procession for Our Weapon's Victory
  Suppliant Procession for Victory of Our Arms
 • Genre: Documentary
 • Year: 1915
 • Runtime: 00:10:34
 • Description:
  1915. május 30-án, vasárnap, a Szent Jobb megtalálásának emléknapján először (1) érkezett Pestre az ereklye. (2) A processziót a Katholikus Népszövetség (3) rendezte, a több száz tagú rendezőbizottság tagjai nemzeti színű karszalagjaikról ismerhetők fel a filmfelvételen. Az esemény katolikus ceremónia keretei között játszódott le, de nem vonták össze a pár nap különbséggel megtartott úrnapi körmenettel. (4) A menetben részt vevők számát a Pesti Hírlap és a Budapest tudósítója kétszázezerre becsülte; előbbi ugyanekkora, utóbbi feleekkora számúra teszi a menet útvonala mellett felsorakozó polgárok számát. Az Újság tudósítása a rendőrség közlésére hivatkozva jóval százezer fölé becsüli a tömeget. A Belvárosi Plébániatemplomnál már reggel hétkor gyülekezni kezdtek a hívek. A rendőrség és a katonaság kordonnal zárta el a templom környékét, fél nyolctól beszüntették a kocsiforgalmat. A kordonon belülre csak a meghívóval rendelkező kiváltságosok jutottak. 00’28”: A várakozó tömeg gyűrűjébe díszmagyar ruhás férfiak érkeznek hintón az Erzsébet híd lábához az Eskü térre (mai Március 15. tér). Üdvözlik a várakozókat, a háttérben tömeg, jobbra egy tábori lelkész halad át, háttérben a 16-os villamos szerelvénye, fölötte jobbra, a távolban a budai Vár. Egy, a kocsin érkező díszmagyaros férfi a várakozó katonai elöljárókkal vált szót, a háttérben az 1. sz. honvéd gyalogezred zenekara. A koronaőrök díszszázada által felvezetett koronázási díszhintó, mely a Szent Jobbot szállította a királyi Várplébánia templomból az Erzsébet hídon át a (Belvárosi Nagyboldogasszony) Főplébánia templomhoz, fél kilencre érkezett az Eskü térre. 01’04”: A lakájok által kísért hintóból először dr. Makay Lajos, a Szent Jobb káplánja száll ki, őt követi Kánter Károly prelátus, királyi várplébános, a Szent Jobb őre a kegytárggyal. Kiemelik az ereklyetartót, amit vitézségi éremmel kitüntetett altisztek vesznek vállukra. Koronaőrök sorfala között, papok kíséretében a főplébánia épületébe indulnak. A templomban a notabilitások, a püspöki kar és a kormány meghívott tagjai gyülekeztek. Az ereklyét Bakács János belvárosi apátplébános fogadta, majd a főoltár előtti emelvényre helyezték. Csernoch János esztergomi érsek, hercegprímás háromnegyed kilencre érkezett meg. Kilenc óra előtt öt perccel érkezett meg a Ferenc Józsefet képviselő József Ferenc királyi herceg. 02’04”: A huszárzászlósi egyenruhás főherceg hintója a Petőfi-szobor (5) irányából érkezik a térre. A körmenet már nyolc óra tájban megindult a Kossuth Lajos utca sarkáról. Lovasrendőrök vezették, őket követte a kereszt és a máriaremetei kegykép, utánuk a postászenekar, a fiú- és férfiegyesületek majd a fővárosi plébániák alapításuk sorrendjében, leghátul a legpatinásabb. A sort a pestvidéki plébániák folytatták, őket a női szerzetesrendek és világi női egyesületek tagjai követték. A menet eleje már a Szabadság téren haladt, mikor a főplébánia templomban rövid imára összegyűlt díszmenet, katonai és világi személyek, a Kígyó téren (mai Ferenciek tere) csatlakoztak hozzá. A meghívottak csoportját az 1. sz. honvéd gyalogezred zenekara vezette, ezt a honvédtüzérség, a honvédgyalogság, a közös tüzérség, a huszárság, és a Ludovika Akadémia díszszázadai követték. 2’15”: A világi növendékpapok és világi papok után, a koronaőrök sorfala között három Szent Jobb zászlót követve érkezik a Szent Jobb ereklyetartója, mögötte Kánter Károly. A Szent Jobb mellett balról, a koronaőrök sorfalán belül Bárczy István, Budapest Székesfőváros főpolgármestere és Harrer Ferenc tanácsnok, jobbról Bódy Tivadar alpolgármester és Goreczky Zsigmond elöljáró halad. 03’09”: A kegytárgyat a püspöki kar és a hercegprímás udvari papjai követik, élükön Molnár János pápai prelátus, a keresztet Csárszky István esztergomi prelátus-kanonok viszi. Mögötte Csernoch János teljes bíborosi díszben, uszályát aulistája, gróf Pongrácz Frigyes (6) tartja. Csernoch jobbján Szmrecsányi Lajos egri érsek, balján dr. Várady L. Árpád kalocsai érsek. 03’25” Csernoch János kíséretét József Ferenc főherceg követi, utána a kormány tagjai (Hazai Samu honvédelmi miniszter, Balogh Jenő igazságügy miniszter, Jankovich Béla közoktatásügyi miniszter, báró Ghillány Imre földművelésügyi miniszter) a főrendi ház, a képviselőház, és a főváros küldöttségei, majd a Magyar Királyi Tudományegyetem képviselői. Mögöttük a tábornoki kar, a tábori lelkészi kar és a polgári meghívottak. A menet végén díszszázadok fegyvernemek szerint, a Petőfi téren összegyűlt közönség, majd több ezer főnyi szolgálatot nem teljesítő, lábadozó katona a fővárosi és környékbeli kórházakból. A sort lovasrendőrök zárták. A processzió eleje az Országház térre tart. 04’49”: A Szent István téren várakozók és a Bazilika bejárata között a körmenetben részt vevők oszlopa halad át. A vonulók a Szentkorona utca felől a Wellisch-ház sarkánál érnek a térre. Az egyházi zászlók alatt haladó sokaságban fehér ruhás, lefátyolozott Mária-lányok, betegápoló irgalmas nővérek (7), fiú- és lányiskolák tanulói, nőegyletek, ministránsok láthatók. 05’12” Katonazenekart vöröskeresztes zászló kísér, mögötte lábadozó, sebesült katonák méltóságteljes sora. Közvetlenül utánuk a budaörsi hívek, az egész napos zarándoklatra készült, kosarakkal érkező parasztasszonyok, parasztemberek. 06’50”: Az őket követő, iskolák, intézeti növendékek sorát kísérő apácák között beazonosíthatóak az Angolkisasszony, a Kármelita és az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja rendek nővérei. (8) 07’20” Sétáló és menetelő katonák oszlopai, gyalogos huszárok. A menetben túlnyomó többségben voltak az apáikért, fiaikért, férjeikért, testvéreikért imádkozó nők és a bajtársaikért résztvevő katonák. A díszmenet fél tizenegyre érkezett a Szent Jobbal a lipótvárosi Bazilikába, ahol Csernoch hercegprímást dr. Kovács Kálmán lipótvárosi apátplébános fogadta. 07’52” Az ereklye, a koronaőrök, a főpapok és a főherceg érkeznek a Bazilika lépcsőjén, őket követik a meghívottak. A lépcső alatt a hívek menete hömpölyög. A bazilikában Csernoch János esztergomi érsek pontifikálta a nagymisét. Az evangélium felolvasása után Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök lépett a szószékre. A Bazilika ének- és zenekara Demény Dezső karnagy vezetésével Vavrinecz Mór E-moll miséjét adta elő. 08’37” Pásztázó nagytotál az Országház téren (ma Kossuth Lajos tér) összegyűlt hívek százezres tömegéről. 09’35” Andrássy Gyula gróf lovasszobra (9) mögött a Duna és a Mátyás-templom tornya. A fellobogózott Parlament lépcsőin felállított oltárnál gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök celebrált tábori szentmisét. Az egyházi énekeket katonazenekar játszotta, evangéliumkor, úrfelmutatáskor és áldozáskor a díszszázadok adtak sortüzet. A szentbeszédet dr. Vass József, a Szent Imre Kollégium igazgatója tartotta. 10’00” Az áldást követő díszsortűz után a papok levonulnak az ideiglenes oltártól, a tömeg oszlani kezd. A részt vevők a mise végén az Országház térről visszaindultak a Petőfi térre. A Bazilika meghívottjai a Belvárosi Plébániatemplomba tértek vissza. Itt dr. Várady L. Árpád rövid imája és a Te Deum után ért véget az ünnepség. József Ferenc főherceg kíséretével és a Szent Jobb őrségével visszatért a várba. Az esemény délután egykor befejeződött. A Pesti Hírlap tudósítása szerint a méltóságteljes és impozáns eseményt incidensek nem zavarták meg. A mentők 93 esetben nyújtottak elsősegélyt, közölte Az Újság. A körmenetről a Budapest Székesfőváros tanácsának utasítására készült Kino-Riport filmet már másnap, május 31-én hétfőn bemutatták a Mozgókép-Otthon Teréz körúti mozijában. (Pesti Hírlap, 1915. május 31.) A film nitropozitív kópiája a Kiscelli Múzeum gyűjteményében maradt fenn, 1996-ban került a Magyar Filmintézet állományába. (1) A Szent Jobb körmenetet eddig mindig Budán, a Várban tartották (Az Újság, 1915. május 31.) (2) Hasonló jelentőségű körmenet a fővárosban Az Újság tudósítója szerint utoljára 1813-ban, a napóleoni hadjárat idején volt. (3) Katholikus Népszövetség 1915-ben, mint a magyarországi katolikus társadalom legjelentősebb szervezete 279 400 bejegyzett taggal rendelkezett. http://www.nemzetfotere.hu/ter-ido.htm?ido=52. (4) http://www.nemzetfotere.hu/ter-ido.htm?ido=52. (5) Huszár Adolf (felavatva: 1882) (6) Az inzertben olvasható Pongrácz János név elírás, valójában gróf Pongrácz Frigyest jelöli. (ld. Leopold Antal: Csernoch János, Bécs, 1963, www.ppek.hu) A hiba vélhető oka, a másnapi mozipremier miatt történt expressz kópiagyártás. (7) fityulás apácák, lsd.: 04’52”, 06’52”, 07’18” (8) angolkisasszony (a fátyol alatti fehér kámzsa a vállat is takarja): 06’51”; kármelita (a fehér kámzsa a homlokon megemelt): 07’18”; Isteni Szeretet Leányai Kongregációja (fodros, szalagos főkötős, pelerines) 07’18”. (9) Zala György (felavatva: 1906) Felhasznált források: Pesti Hírlap 1915. május 31., pp. 6-7., http://www.nemzetfotere.hu/anno.htm?anno=891 Könyörögjünk!... – A monstre-körmenet, in: Az Újság, 1915. május 31., pp. 6-7., http://www.nemzetfotere.hu/anno.htm?anno=893 Könyörgő körmenet fegyvereink győzelméért, in: Budapest, 1915. május 31., pp. 4-5., http://www.nemzetfotere.hu/anno.htm?anno=895 Körmenet fegyvereink győzelméért, in: Pesti Napló, 1915. május 31., p. 5., http://www.nemzetfotere.hu/anno.htm?anno=897

  The footage, filmed on May 30, 1915, records a WWI intercession procession before the Inner City Parish Church, the Basilica, and the Parliament. The creators of the film concentrated on the famous people that were a part of the procession.

 • Keywords: EFG1914
  World War, 1914-1918
  World War, 1914-1918 -- Hungary
  Patriotism
  Soldiers
  War casualties
  Civilians in war
  Women and war
  Women and the military
  Children and war
  War and families
  City and town life
  War and society
  World War, 1914-1918 -- Religious aspects
  Mass media and war
  World War, 1914-1918 -- Propaganda
  World War, 1914-1918
  dr. Makay Lajos
  Kánter Károly
  Bakács János
  Csernoch János
  Habsburg–Lotaringiai József Ferenc főherceg
  Bárczy István
  Harrer Ferenc
  Bódy Tivadar
  Goreczky Zsigmond
  Molnár János
  Csárszky István
  gróf Pongrácz Frigyes
  Szmrecsányi Lajos
  dr. Várady L. Árpád
  Hazai Samu
  Balogh Jenő
  Jankovich Béla
  báró Ghillány Imre
  dr. Prohászka Ottokár
  dr. Kovács Kálmán
  gróf Mikes János
  dr. Vass József
  Huszár Adolf
  Zala György
  Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom (korabeli, 1915) – Budapest, Magyarország
  Eskü tér (korabeli, 1915) – Budapest, Magyarország
  Március 15. tér – Budapest, Magyarország
  Budavári palota (korabeli, 1915) – Várnegyed, Budapest, Magyarország
  Dunakorzó (korabeli, 1915) – Budapest, Magyarország
  Petőfi Sándor szobor – Budapest, Magyarország
  Szent István tér (korabeli, 1915) – Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Szentkorona utca (korabeli, 1915) – Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Hercegprímás utca – Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Wellisch-ház – Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Szent István Bazilika – Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Országház tér (korabeli, 1915) – Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Kossuth Lajos tér – Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Parlament – Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Andrássy Gyula lovasszobor (korabeli, 1915) – Országház tér, Lipótváros, Budapest, Magyarország
  Mátyás-templom – Várnegyed, Budapest, Magyarország
  apáca
  nun
  apát
  abbot
  arisztokrata
  aristocrat
  ápolt / beteg / páciens
  patient
  bazilika
  basilica
  díszsortűz
  gun salute
  egyenruha
  uniform
  ereklye
  relic
  ereklyetartó
  reliquary
  épület
  building
  érsek
  archbishop
  fasor
  tree-lined
  fátyol
  veil
  feszület
  crucifix
  férfiak
  men
  folyó
  river
  folyópart
  riverside
  főváros
  capital city
  gyászruha
  mourning dress
  gyerekek
  children
  híd
  bridge
  kalapfátyol
  hat veil
  kard
  sword
  katona
  soldier
  katonazenekar
  military band
  katonai egyenruha
  military uniform
  káplán
  chaplain
  királyi testőrség
  royal guards
  kocsis
  coachman
  körmenet
  procession
  lakáj
  footman (manservant)
  lovaglócsizma
  riding boots
  lovashintó
  coach

  horse
  menetelés
  marching (military)
  miniszter
  minister
  mise
  mass (liturgy)
  miseruha
  vestment (liturgical)
  napernyő
  parasol
  nők
  women
  nyomorék
  crippled
  oltár
  altar
  paraszt
  peasant
  parlament
  parliament
  pásztorbot
  crosier
  püspök
  bishop
  rendőr
  policeman
  rendőri egyenruha
  police uniform
  sétabot / sétapálca
  walking cane / walking stick
  sétány / korzó
  promenade
  szobor
  statue
  szökőkút
  fountain
  tábori lelkész
  military chaplain
  tavasz
  spring
  templom
  church
  tér
  square
  tömeg
  crowd
  utca
  street
  vasárnap
  sunday
  vár
  castle
  város
  town
  villamos
  tram
  zászló
  flag
  I. világháború
  World War I.
  I.VH
  WWI
  propagandafilm
  propaganda film
  Lövészárkokon túl
  Beyond the trenches
  Háború a hátországban
  The war at home
  Szent Jobb megtalálásának emléknapja
  Szent Jobb
  The Holy Right (relic, Hand of St. Stephen)
  Szent Jobb ereklyetartója
  The Holy Right reliquary
  Katolikus Népszövetség
  16-os villamos (korabeli, 1915)
  Tram Line 16 (period, 1915)
  díszmagyar
  traditional Hungarian court dress
  máriaremetei kegykép
  Mária-lányok
  Vöröskereszt
  International Committee of the Red Cross, ICRC
 • Collection: Restored silent film
 • Provenance: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
 • Provider: MaNDA
 • Production company:Kino-Riport (1913-1916)
 • Director:unknown
 • Colour: Tinted
 • Sound: Without sound
 • Original format: video/mpg4
 • Language: hu